Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek

Zadanie „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz.1” jest przewidywane do
realizacji w ramach projektu pn.; „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanałów sanitarnych oraz renowacji studni rewizyjnych i włączeń przyłączy do kolektorów na terenie aglomeracji Włocławek. Łączna
długość kanałów przewidziana do renowacji wynosi ok. 0,924 km w o średnicach od 150mm do 1000/1500mm. Przewidziana ilość studzienek przeznaczonych do renowacji wynosi ok.17szt.
Zakresem robót objęta jest również renowacja odgałęzień w stronę posesji odbiorców usług w zakresie montażu profili kapeluszowych. Kanały i studnie wytypowane do renowacji zlokalizowane są w
mieście Włocławek w drogach, pasach zieleni i na gruntach prywatnych.

Data realizacji2016KlientMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

Privacy Preference Center