Kontrakt „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa” jest przewidywane do realizacji w ramach projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, dofinansowywanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem realizację dwóch zadań, w skład których wchodzą:

1. „Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. 9 Maja do Oczyszczalni ścieków”, w skład której wchodzą:
– renowacja kanałów o średnicach 600, 800 i 1200 mm, których łączna długość wynosi 2196,74 m;
– renowacja 34 sztuk studni i komór kanalizacyjnych;
– renowacja 11 sztuk odpowietrzników.

2. „Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku od placu zabaw na Os. Okrzei do ul. Staszica”, w skład której wchodzą:
– renowacja kanałów o średnicach 600 i 800 mm, których łączna długość wynosi 737,81 m;
– renowacja 18 sztuk studni i komór kanalizacyjnych.

Renowacja kanałów zostanie wykonana metodą rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV. Renowacja studni i komór odbędzie się z zastosowaniem cienkościennych paneli GRP, wykonanych z włókna szklanego, nasączonych żywicami winyloestrowymi. Natomiast do renowacji odpowietrzników zastosowane zostaną wykładziny CIPP, wykonane z tkaniny poliestrowej o strukturze filcu, nasączone w mobilnej nasączalni żywicą epoksydową.